Maximiliaan Kolbe en de Medaille

Hoe komt het toch dat pater Kolbe zo’n groot vertrouwen stelde in een dergelijk uiterlijk middel als de Wonderdadige Medaille? Dit hangt samen met de opzienbarende bekering van Alfons Ratisbonne. In het jaar 1917 vierde men te Rome de 75e verjaardag van dit groot wonder. Toen broeder Maximiliaan Kolbe mediteerde over deze gebeurtenis, heeft hij de goddelijke ingeving gekregen om een Ridderorde ter ere van de Onbevlekte op te richten en koos toen de Wonderdadige Medaille als beschermend en onderscheidend teken voor de toekomstige Ridders. Dit heeft hij later verteld aan een vriend en latere medestichter. Maar ook buitengewone feiten als bekeringen door de medaille, waarvan hij zelf getuige was geweest, droegen bij tot de keuze van de medaille als wapen.

Natuurlijk is het niet de medaille als fysiek voorwerp die dit soort gebeurtenissen teweegbrengt, maar het is de Onbevlekte, die bijzondere genaden verbindt aan het dragen van de medaille. Het is dus aan te raden de medaille in grote aantallen te verspreiden, zowel onder kinderen als onder bejaarden, ook aan degenen die niet praktiserend zijn, die angst hebben te biechten, die spotten met religieuze praktijken of geloofswaarheden, die moreel gezien zijn weggezonken, of die buiten de Kerk een ketters leven leiden. Als men de medaille weigert aan te nemen, proberen we dan langs andere wegen toch deze op de gewenste plek te krijgen. De Onbevlekte zal ons helpen!

Men vraagt zich wellicht af waarom men de Wonderdadige Medaille zou dragen als men geen lid is van de MI en of een kruisje of een andere medaille of afbeelding niet volstaat. We kunnen de navolgende redenen noemen:

  1. De medaille is een bron van genade en O.L. Vrouw schept er een groot behagen in om voor de mensen, die zij als haar kinderen beschouwt, deze weldaden en genaden te verkrijgen; zij verlangt ernaar hen op een dag bij haar te zien in de Hemel. Maria is immers meer Moeder dan Koningin, zoals de H. Theresia van Lisieux zegt. En een moeder verlaat nooit haar kind, zelf niet als deze zich overgeeft aan het kwaad. Een moeder staat altijd klaar om te voorzien in de noden van haar kind, zelfs al is het volwassen.
  2. De medaille is een zichtbaar teken van de weldaden van God. De medaille herinnert ons eraan te denken aan Maria, om tot haar te bidden, zodat zij de vreugde heeft om voor ons de weldaden van God te verkrijgen.
  3. De Wonderdadige Medaille is speciaal door de Hemel gewild voor onze tijden. De maatschappij verwijdert zich meer en meer openlijk van God, het geloof wordt verbannen van openbare gelegenheden, het atheïsme en het materialisme veroveren de massa’s. Tegen deze ontketening van de hel en om ons niet te laten meesleuren in deze vloed van goddeloosheid, haat en geweld heeft God ons een middel gegeven dat binnen het bereik is van iedereen en dat een bron van genade is: de Wonderdadige Medaille. Ook al voelen we ons alleen, de medaille herinnert ons aan de aanwezigheid van Maria.
  4. Jezus wenst ook de verheerlijking van Zijn zeer heilige Moeder. De medaille herinnert ons eraan dat Maria machtig is bij God wegens haar verdiensten en haar heiligheid. Zij is Moeder ja, maar ook waarlijk Koningin van de Hemel. Als wij haar dus aanroepen met het oog op het heil van onze ziel dan zijn we zeker verhoord te worden. Dragen we dus vol vertrouwen de medaille
  5. Het gebedje op de Wonderdadige Medaille wijst erop dat de verheerlijking van de H. Maagd Maria gaat via het voorrecht van de Onbevlekte Ontvangenis. In 1830, ten tijde van de verschijningen van Maria aan zuster Catharina Labouré, was dit dogma nog niet verkondigd door de Katholieke Kerk. De medaille heeft waarschijnlijk een niet te verwaarlozen rol gespeeld bij het tot stand komen van dit dogma, dat op 8 december 1854 werd afgekondigd. De Hemel bevestigde als het ware dit dogma in 1858 toen Maria aan de H. Bernadette verscheen te Lourdes en zichzelf daar de Onbevlekte Ontvangenis noemde. En Maria geeft de lof en verheerlijking die zij wegens dit voorrecht ontvangt en die door God ook gewild zijn, terug aan God, zoals zij getuigt in haar Magnificat. Zo verheerlijken wij God door Maria middels de Wonderdadige Medaille.
  6. De Voorzienigheid heeft de medaille gewild als noodzakelijk wapen in de eindstrijd tussen Maria, de Vrouw van de Apocalyps, bekleed met de zon, en Satan. God zal uiteindelijk zegevieren door Maria en deze overwinning werd reeds aan Adam en Eva aangekondigd, toen God aan de slang voorspelde dat een Vrouw zijn kop zou verpletteren. Deze Vrouw is die van de Wonderdadige Medaille, waarop Maria afgebeeld staat met een slang onder haar voeten. Het dragen van de medaille is dus kiezen voor het kamp van de Vrouw van de Apocalyps, het is het willen afzien van de zonde met de hulp van Maria.

Laten we dus nadenken over de grootheid van dit hemels kleinood! Zijn we geen lid van de MI en dragen we geen medaille, dat we dan besluiten een medaille te gaan dragen, eventueel in overleg met onze geestelijk leidsman. En dragen we de medaille wèl maar is deze nog niet opgelegd, wat toch altijd beter is, dat we hiervoor dan een pater aanspreken. En zijn we wèl lid van de MI dan danken we voor alle gunsten die we als Ridder reeds hebben verkregen en vragen we aan O.L. Vrouw om de genade een steeds groter aantal zielen voor haar te winnen! Op naar de overwinning!