Het ware gezicht van de Vrijmetselarij – vervolg

(vervolg en eind)

In het vorige artikel hebben we gezien dat de Vrijmetselarij de mens wil verheerlijken en hem alle macht op aarde en in de hemel wil geven. Een aantrekkelijk programma dat onze tijdgenoten wel aanspreekt. Maar als we ons beseffen dat deze verheffing van de mens noodzakelijkerwijs ten koste gaat van God, Schepper en Meester van alle dingen, dan wordt deze cultus van de mens, zoals we die hebben genoemd, een masker dat een grove belediging van dezelfde God verbergt.

Maar het kan nog erger. Wat zijn de gevolgen van het minachten van God? Is dat het geluk van de mens? Is dat de vrijheid, de gelijkheid, de broederschap? Nee, in het universum zijn God en de mens zo nauw met elkaar verbonden, dat men door de één te vernietigen de ander ook vernietigt. Als men God minacht, minacht men ook Zijn wetten. Welnu, men kan de door God opgestelde wetten niet minachten zonder de natuur geweld aan te doen.

Dus de cultus van de mens is niet alleen een oneindige belediging van God, maar ook het bederf, de vernietiging en de zelfmoord van de mens. Daarom aarzelen we niet te zeggen dat de vrijmetselaars de voornaamste vijanden van de mensheid zijn en verantwoordelijk zijn voor alle tegenwoordige onheil, en we zullen dit aantonen.

Paus Leo XIII

Laten we allereerst luisteren naar wat Paus Leo XIII zegt:

“Een God die de wereld heeft geschapen, en die bestuurt door Zijn Voorzienigheid; een eeuwige wet die in het hart van elke mens is gegrift, en waarvan de voorschriften bevelen de orde van de natuur te respecteren en verbieden die te verstoren; … ziedaar de beginselen van alle rechtvaardigheid en oprechtheid. Doe ze verdwijnen en het zal onmogelijk zijn te weten waaruit de wetenschap van de rechtvaardigheid en de onrechtvaardigheid bestaat. Wat betreft de moraal heeft alleen de ‘vrije moraal’ gratie gevonden bij de leden van de vrijmetselarij. Welnu, hoe ontoereikend een dergelijke moraal is, tot op welke hoogte zij degelijkheid mist en zwicht voor de zucht naar passies, kan men maar al te goed zien door de trieste resultaten die ze al heeft opgeleverd. … Men heeft in een rap tempo de rechtschapenheid en de integriteit van de zeden zien afnemen, de meest monsterlijke meningen zien groeien en sterker worden en overal de stoutmoedigheid van misdaden de pan uit zien rijzen”.1

We kunnen slechts constateren dat de gerechtigheid hier beneden niet verwerkelijkt wordt. Waarom?
De eerste oorzaak is de zwakheid van de door de erfzonde geschonden menselijke natuur. Waarom al dat lijden, de ziektes, de oorlogen, de haat, de dood?

Alleen het katholieke geloof is in staat dit uit te leggen:

“De menselijke natuur is door de erfzonde bedorven en daardoor veel ontvankelijker geworden voor het kwaad dan voor de deugd. Daardoor is de rechtschapenheid absoluut onmogelijk als de ongeordende bewegingen van de ziel niet beteugeld worden en de begeertes niet onderworpen zijn aan het verstand. Maar de Vrijmetselarij ontkent dat de vader van het menselijk ras heeft gezondigd en dat als gevolg daarvan de krachten van de vrije wil verzwakt zijn en neigen naar het kwaad. Daarentegen overdrijven zij het genot en de verhevenheid van de natuur en veronderstellen daarin het beginsel en het voorschrift van de rechtvaardigheid.

Zij zouden willen dat, naar het voorbeeld van het dier, de mens geen ander motief tot handelen had dan zijn verlangens. Deze opzet leidt tot de ontering van het menselijk geslacht en doet het zich schandelijk storten in zijn ondergang.”2

Welnu, dit is wat de filosofen van de Verlichting zeiden:

Jean Baptiste Morelly stelde:

“Ik zeg dat de ware politieke vrijheid van de mens erin staat te genieten zonder enig obstakel en zonder vrees van alles wat zijn natuurlijke begeertes kan bevredigen”.3

Denis Diderot

Voor Denis Diderot bestaat het ideaal uit “een koets, een gerieflijk appartement, fijn linnengoed en een geparfumeerd meisje” en voor Jean-Jacques Rousseau uit “eten, een vrouwmens en rust”.

Dat is het ideaal van de Vrijmetselarij. Dat is wat we wel de cultus van de bedorven mens kunnen noemen, die vroeg of laat eindigt in de cultus van de ondeugd. Want als de mens volhardt op de weg van de ondeugd en de losbandigheid, laat God hem over aan zijn verdorven zinnen. Vermoeid van het tevergeefs verlichten trekt het Licht zich terug. Verbannen uit de maatschappij, laat God de heidenen ten prooi vallen aan hun vulgaire begeerten, aan de onreinheid en het weerzinwekkende. Zij hebben God willen onteren, en zie, ze hebben zichzelf verlaagd. Filmsterren, popsterren, sporthelden, politieke helden, zeg me wiens afbeeldingen er op je muur hangen, en ik zal zeggen wie je aanbidt. God heeft hen gestraft en de aanbidders van de verdorven mens overgeleverd aan de verdorvenheid van de mens.

Inderdaad zien we de ondeugd zich overal opzichtig vertonen en zich opdringen, overal heerst zij als meester. De ondeugd is het moderne idool geworden, waarvoor men alles opoffert, … zelfs kinderen.4

Wat is de rol van de Vrijmetselarij in deze ontaarding van de mens?

“De ware politieke macht van de Vrijmetselarij is gelegen in diens vermogen om de parlementaire debatten te beïnvloeden door in de loge behandelde werken te gebruiken. Niemand betwist de maconnieke oorsprong van een zeker aantal aangenomen wetten sedert 1974: deze betreffende onder andere de kunstmatige inseminatie, de anticonceptie, het transplanteren van organen, de rechten van homoseksuelen, de opname in gesloten psychiatrische inrichting, euthanasie, de bijstandsuitkering, het opheffen van de doodstraf. …”5

“Door de wet te wijzigen, kunt u het menselijke gedrag fundamenteel wijzigen. Dat fascineert me.”6

De wet betreffende de scheiding van 1884 (in Frankrijk) had als grondlegger de vrijmetselaar Alfred Naquet.

“De scheiding is het gebruik van een vrijheid en het afschaffen van de scheiding is het doen verdwijnen van een vrijheid. … Het is een wraak van de Staat op de Kerk.”7

Lucien Neuwirth

Op 28 december 1967 laat de gedeputeerde Lucien Neuwirth, vrijmetselaar, stemmen over een wet die de contraceptie toestaat in Frankrijk, en die de 10 voorafgaande jaren uitgewerkt is in de loges.

“In 1953 gooide een groep artsen, Franstalige vrijdenkers, een eerste steen in de rustige vijver van de gangbare moraal. We besloten om ons in onze respectievelijke landen in te gaan zetten ten gunste van de vrijheid van conceptie. Wij waren zonder meer de anonieme stuwende kracht. Om de sociale actie in de filosofische te verankeren is er niet alleen een goed plan nodig, maar ook een goed werktuig. Al deze voorwaarden worden verenigd in de vrijmetselaarsloge. De loge, dat is het laboratorium van de maatschappij. (…) En men werkt eraan die te veranderen.”8

“Geloof me, het is de laatste tijd zeker te danken aan onze eensgezindheid tegen de verstokte en onverbeterlijke conservatieven dat we teksten als die betreffende abortus en gezinsplanning erdoor hebben gekregen.”9

Samengevat doet de Vrijmetselarij zich voor als “een groot laboratorium van ideeën, en die zich altijd weet te mobiliseren als het gaat om het dragen van het vaandel van de rechten van de mens, om te strijden voor sociale vooruitgang, te werken voor het vrijgeven van de zeden.”10

Adam en Eva

We hebben nu gesproken over de neergang van de mens in het algemeen, maar het raakt eigenlijk in het bijzonder de vrouw. Zoals Adam ten val kwam door de vrouw, zo wordt de moderne mens verdorven door de vrouw. Want, zoals Bienvenu-Martin, minister van onderwijs, vrijmetselaar, in 1906 zei: “De man maakt de wet, de vrouw bepaalt de zeden”.

De vrouw wordt inderdaad een ‘gebruiksvoorwerp’ zoveel men wil, ‘wegwerp’ en ‘recyclebaar’. Dat is waarom Paus Leo XIII zei: “De vrouwen zullen van hun waardigheid ontdaan worden”.

Als men geen rekening meer houdt met de erfzonde is het niet verrassend te zien dat de mens naar zijn zelfvernietiging toe gaat; dat is ook wat de cijfers betreffende zelfmoord, criminaliteit en delicten, pornografie, verkrachtingen, aanrandingen en huiselijk geweld, alcohol- en drugsgebruik, psychiatrische behandelingen of opname, het dalend aantal geboortes enz. ons laten zien. (…)

Paus Leo XIII heeft gezegd: “Haal de vreze Gods weg en het respect voor Zijn wetten …, geef de vrije teugel aan de hartstochten van het gewone volk, breek elke rem (…) en het zal noodgedwongen uitlopen op een algehele omverwerping en op de ineenstorting van alle instituten”.11 Dit kunnen wij heden ten dage wel vaststellen.

Hoe komt het toch dat de mensen hun eigen bederf en vernietiging kunnen wensen? Eigenlijk verlangt elke mens van nature het goede. De reden is dat onze wil zich niet richt op wat werkelijk ís, maar op wat wij dénken dat werkelijk is. Dat is waarom wij iets als goed kunnen waarderen, wat het misschien alleen maar zo schijnt te zijn.12 En zo dwalen velen af door onwetendheid. Geldt dit afdwalen ook voor de Vrijmetselarij? Zeer zeker niet. Belediging van God, vernietiging van de mens: van wie is dit gelaat? Achter de cultus van de mens schuilt het gelaat van Satan.

In een krantenartikel van juni 2018 kondigde Philippe Charuel, Grootmeester van de Grande Loge de France een conferentie aan over het thema “Waarom vrijmetselaar zijn in de 21e eeuw?” In het artikel stond dat “de Vrijmetselarij een avontuur is, dat geworteld is in de zoektocht naar intellectuele, ethische en spirituele vooruitgang”, en verder: “Heden ten dage werkt een loge aan de verbetering van het individu”.

We hebben in het eerste deel het zogenaamde doel van deze sekte aangetoond, dat we ‘de cultus van de mens’ hebben genoemd, en dat dit slechts een mythe is, bedrog, een masker. Een masker dat vooraleerst een immense belediging van God is en vervolgens de vernietiging van de mens. Dat is het plan van de Vrijmetselarij.

Welnu, zegt Paus Leo XIII:

“In een dergelijk onzinnig en crimineel plan is het wel degelijk geoorloofd de onverzoenlijke haat en wraakzucht waarmee Satan is bezield jegens Jezus Christus te herkennen (…). Alhoewel deze sekte een humanitair doel voorop stelt, is zij in werkelijkheid vervuld van de geest van Satan, en zij offert alles op voor haar sektarische projecten”.13

Ja, het ware gezicht van de Vrijmetselarij is het gezicht van Satan. Waarom kan men dat zeggen? Omdat zij dezelfde doelen als Satan nastreeft, door de bekoring van de aloude slang voort te zetten: “Gij zult als goden zijn!”14

Belediging van God en vernietiging van de mens, zijn dat niet de twee profielen van eenzelfde gezicht? Is er een meer verbeten vijand van de glorie van God dan Satan? Voor deze laatste immers is God degene die hem verhindert God te zijn. Uit de hemel neergestort in de hel voor de eeuwigheid, heeft hij voortaan geen ander alternatief dan het belasteren van God, dat hem nog mogelijk is middels de mensen.

Wie wenst vuriger de vernietiging en de teloorgang van het menselijk geslacht dan Satan? De mensen zijn er toe geroepen in de hemel de plaats in te nemen die door Satan en de gevallen engelen leeg zijn gelaten. Hoe zal hij het dan verdragen dat wij, arme wezens van vlees, hem zullen vervangen in de glorie en het geluk die van hem hadden moeten zijn? “U zult zijn als goden.” In deze woorden verbergt zich de val van de mens, Satan weet het maar al te goed, hij die er als eerste ervaring mee opdeed.

Laten we nu de satanisten aan het woord. De paus van het satanisme, Anton La Vey, stichter van de Kerk van Satan (Church of Satan, officieel geregistreerd volgens de Californische wet op 30 april 1966) zei: “Het doel van de Kerk van Satan is de verering van het menselijk lichaam en de verheerlijking van de vleselijke lusten. De cultus van de duivel is geen andere dan de godsdienst van de materie van het vlees”, en hij voegde later daar aan toe:

“Het belangrijkste oogmerk van een satanist is om te vernietigen. Hij is een tegenstander van het christendom. Hij moet zijn best doen om het te vernietigen. Daarom hebben de leden van mijn groep en ik de missie in de kerken te infiltreren, te bederven, in opspraak te brengen, in diskrediet te brengen door alle middelen”.15

Dat is het doel van Satan en, we hebben het in de voorgaande delen gezien, het doel van de Vrijmetselarij. Tegen degenen die Hem wilden doen sterven, zei Jezus Christus:

“Gij hebt de duivel tot vader, en de werken van uw vader verkiest gij te doen.”16

De vrijmetselaars verbergen hun afstamming van de duivel niet:

“Tegen u, Opperste Algemene Groot-Instructeurs, zeggen wij ditgene, opdat u het herhaalt aan de broeders van de 32e, 31e en 30e graad: “De vrijmetselaarsreligie moet gehandhaafd worden in de puurheid van de luciferiaanse doctrine door alle geïnitieerden van de hogere graden”.17

Een verslag van de loge van het Grand Orient de France herinnert in 1973 eraan dat “onder onze voorgangers ten eerste Prometheus moet worden vermeld, begaafd in zijn staat, die, het vuur van de hemel heeft ontfutseld en het ons bracht, een Satan, een moralist, bevrijder en initiatiefnemer tegelijk, hij die ons de ongehoorzaamheid en het genot heeft geleerd.”

Prometheus

We moeten dus concluderen dat deze sekte satanisch is in zichzelf. Dat geldt niet alleen voor de hooggeplaatsten, maar ook voor allen die meewerken, aanmoedigen of die haar ideologie goedkeuren of in praktijk brengen. Allen verrichten zij de werken van Satan.

Er zijn hier op aarde slechts twee kampen: dat van Christus en dat van Zijn tegenstander, de antichrist bij uitstek, Satan. Maar deze laatste kan Jezus Christus in Zijn persoon niet schaden, daarom valt hij Hem in zijn mystiek lichaam aan. De katholieke christen behoort mysterievol, maar werkelijk, tot het lichaam van Christus.

Laten we dus krachtens de gemeenschap van de heiligen er overtuigd van zijn dat we, als we Satan bestrijden in onszelf, we werkelijk voor de Kerk strijden onder het banier van Christus. Jazeker, hier en nu kunnen we door onze geestelijke strijd het rijk van Satan in de wereld vernietigen.

Hoe? “Hoc signo vices”, door dit teken zult gij overwinnen. Wat is dit teken? Het kruis, en in het bijzonder de versterving van onze passies en onze hoogmoed, zo tegengesteld aan de grondstellingen van de Vrijmetselarij, en zo gruwelijk voor Satan. Wij die hier beneden op een slagveld zijn, kunnen wij ons wel permitteren een dergelijk wapen te veronachtzamen?

Laten we in onszelf aanvullen wat aan het lijden van Christus ontbreekt, en zo zullen onze eerherstellende Communies (voor diegenen die lid zijn van de Vereniging tot Eerherstel jegens de Heilige Drie-eenheid) meer effect hebben om de Heilige Drie-eenheid te verheerlijken, want wij zullen daadwerkelijk (en niet slechts als ideaal) één en hetzelfde slachtoffer uitmaken met de gekruisigde Christus. Door Hem, met Hem en in Hem zullen wij in één klap Satan en de Vrijmetselarij vernietigen.


 1. Humanum genus
 2. Humanum genus
 3. Code de la nature, Morelly, 1743
 4. Het officiële aantal abortussen wereldwijd ligt tussen de 50 en 60 miljoen per jaar, dat wil zeggen 2 per seconde
 5. Citaat uit boek Les francs-maçons des années Mitterand zoals geciteerd in L’Histoire de la volonté de perversion de l’intelligence et des mœurs du XVIe à nos jours door François-Marie Algoud, Chiré, 1996,
 6. Citaat uit boek voetnoot nr. 5 door Mevrouw Veil, 1974
 7. Brief van de loge “La Régénération“ van 22 juli 1884 gericht aan de opsteller van de wet, de vrijmetselaar Alfred Naquet
 8. Pierre Simon, grootmeester van de Grand Loge de France
 9. Fred Zeller, voormalig grootmeester van de loge Grand­Orient
 10. Les francs-maçons des années Mitterand
 11. Humanum genus
 12. H. Thomas Ia-IIae-q.8. a.1
 13. Paus Leo XIII Apostolische Brief “Toegekomen in het 25e jaar” 19 maart 1892
 14. Genesis 3, 5
 15. Geciteerd in “Histoire de la volonté de perversion, de l’intelligence et des mœurs du XVIe siècle à nos jours” door François-Marie Algoud, Chiré, 1996
 16. H. Johannes 8, 44
 17. Albert Pike, Soeverein Groot-Commandeur van de Schotse ritus, 14 juli 1889, boodschap gericht aan de Opperste Raden van de hele wereld